İK Başvuru Formu
İş Başvurunuzu bize iletebilmeniz için aşağıdaki formu doldurmanız gerekmektedir.
Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri : Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, ehliyet.
İletişim Bilgileri: Ev ve cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres.
Eğitim Bilgileri: Öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgileri, iş tecrübesi bilgileri, katıldığı eğitim/kurs bilgisi.
Özlük Bilgileri : Askerlik durumu bilgisi
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Fotoğraf, kan grubu
Diğer: Boy-kilo bilgisi, medeni hali, sigara kullanımı bilgisi, çocuk sayısı, imza.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

• Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
• Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
• İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz (vesikalık fotoğraf), insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak açık rızanız alınarak işlenecektir.

d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

• İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.

• Çalışan/Stajyer adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi.

• Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.

e) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçlar kapsamında, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 8 (1) maddesi uyarınca çalışan adayının açık rızasının alınarak aktarılacaktır.

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

• “4.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 83422 NOLU CD.NO:10 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

• koksan@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

•  kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle koksan@hs01.kep.tr adresine elektronik posta göndererek 

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Beyanı

KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “KÖKSAN” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin gerekli aydınlatmanın tarafıma yapıldığını kabul ve beyan ediyorum.

Bu kapsamda, KÖKSAN nezdinde yaptığım iş başvurusu dolayısıyla, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin KÖKSAN veya üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi, potansiyel iş olanaklarının değerlendirilmesi ilgili mevzuat kapsamında KÖKSAN’ın yükümlülükleri doğrultusunda yapılması gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi hususunda açık rızam bulunduğunu özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.

İşbu Açık Rıza Beyanı ile özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere bütün kişisel verilerim ile işbu açık rıza beyanımın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verilerimin işbu Açık Rıza Beyanı’nın imza tarihinden itibaren 5 yıl süreyle işlenmesini, saklanmasını, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişiler ve grup şirketleri ile şirket içinde ve dışındaki servis sağlayıcıları ile paylaşılmasını ve bu kişilere aktarılmasını ve yurt dışında bulunan sunucularda saklanmasını kabul ettiğimi, bu hususta KVKK’nın ilgili hükümleri kapsamında açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum. Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

a. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmayı talep ettiğimde veya Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile irtibata geçebilirim. İşbu Açık Rıza Beyanı kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, ehliyet.
İletişim Bilgileri: Ev ve cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres.
Eğitim Bilgileri: Öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgileri, iş tecrübesi bilgileri, katıldığı eğitim/kurs bilgisi.
Özlük Bilgileri: Askerlik durumu bilgisi
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Fotoğraf, kan grubu
Diğer: Boy-kilo bilgisi, medeni hali, sigara kullanımı bilgisi, çocuk sayısı, imza.

KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş © 2023 - Her hakkı saklıdır.