İnsan Kaynakları Politikamız

En değerli sermayemiz çalışanlarımızdır. Bu doğrultuda insan kaynakları politikamız;

 • Mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip insan kaynağının doğru yönetilmesi,
 • Eşitlikçi yaklaşımla, en uygun adayların işe alınmasının sağlanması,
 • Çalışanlarımızın KÖKSAN ailesinin birer ferdi olarak yetiştirilmeleri ve KÖKSAN ailesi içinde söz sahibi olabilmeleri için gereken ortam ve imkânların sunulması,
 • Sevgiye ve saygıya dayalı, başarı odaklı, iş yaşamının gereklilikleriyle uyumlu bir iş ortamının kurulması,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik katkıların ödüllendirilmesi ve fark yaratan çalışanların öne çıkarılması,
 • İnsan kaynağının doğru yönetilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesidir.
İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefi, öncelikle şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının belirlenmesi/seçilmesi; sonrasında ise şirketin ve çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.
Şirketimizin faaliyetlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kalitede insan gücünün işe alınması ve sürdürülebilir başarının temini için; çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesine, motivasyonlarının yüksek tutulmasına, adil, etik ve profesyonel bir çalışma ortamının yaratılmasına ve personelin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin olarak çalışanlara gereken desteğin sağlanması hedeflenmektedir.
İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri aşağıda sunulmuştur:
 • İnsana saygı ve eşitlik,
 • Proaktiflik ve yeniliğe açıklık,
 • İşbirliği, dayanışma ve etkili iletişim,
 • Başarı merkezli etik bir çalışma ortamı,
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık,
 • Objektif seçme ve yerleştirme, performans yönetimi,
 • Seçme ve yerleştirme faaliyetlerinde ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmama,
 • Nitelikli, kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu, alanında uzman, gelişime açık, potansiyeli yüksek adaylar arasından “doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi”,
 • Kariyer planlama, eğitim ve sürekli gelişim,
 • Hakkaniyetli ücret ve yan haklar,
 • Şirket faaliyetlerinde verimlilik.

İş ilişkilerinde evrensel bir zorunluluk haline gelen etik, şirketimiz ve paydaşlarımız açısından son derece önemlidir. Etik ilkelerin belirlenmesinin amacı, şirketimizi ve tüm çalışanlarımızı korumaktır. 
Etik İlkelerimiz
Bütün işlerimizin yasal mevzuata uygun, ahlaki, adil ve evrensel insan haklarına uyumlu olmasına azami dikkat ederiz. Çalışanlarımız iş ve işlemlerinde KÖKSAN’ın itibarını zedelememeye özen gösterir.

Çalışanlarımız

 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ülke ve şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandıkları hiçbir ilişki, çıkar, etkinlik ve girişim içinde olmazlar.
 • Tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde evrensel iş ahlakı ilkelerine ve KÖKSAN değerlerine uygun davranırlar.
 • Tüm paydaşlara karşı tutarlı ve dürüst davranırlar.
 • Şirkette edindikleri bilgi birikimini ve şirket imajını kişisel çıkarları için kullanmazlar.
 • Bilişim teknolojileri yoluyla ulaşılan kişisel bilgileri, kişilerin özel hayatını açığa çıkaracak şekilde kullanmazlar.
 • Şirket bilgilerinin gizliliğine önem verirler ve bilgi güvenliği prensiplerine uygun davranırlar.
 • Ülkemizin ve iş yaptığımız diğer ülkelerin mevzuatına ve KÖKSAN’ın etkileşimde bulunduğu kurum/kuruluşların kurallarına uygun davranırlar.
 • Şirketin finansal, fiziki ve beşeri kaynaklarını kendilerine emanet olarak görür bu kaynakların etkili, etkin ve verimli kullanılmasına dikkat ederler.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirler ve bu hakları ihlal etmezler.
 • Tüm faaliyet ve çalışmalarında çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterirler.

UYARI:

Her çalışan etik ilkeleri öğrenmekten ve bu konuda ihtiyaç duyduğunda yardım almaktan sorumludur. Etik ilkelere uygun olmadığı düşünülen davranışlar ve işlemler birim amirlerine bildirilmelidir. Etik ihlalleri asla hoş görülmeyecek ve gereken işlem ivedilikle yapılacaktır.

KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş © 2023 - Her hakkı saklıdır.